Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@Lirene.com
SZUKAJ
INNE KRYTERIA

WYBIERZ PACZKOMAT INPOST

Reklamacje

Jeśli w otrzymanym produkcie ujawni się wada, Konsument ma prawo do reklamacji.

Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (dział II Rękojmia za wady). W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@Lirene.com, telefonicznie: 25 640 71 62 lub korespondencyjnie: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się poniżej i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny. Reklamowany produkt należy dostarczyć w stanie kompletnym, w takim przypadku należy upewnić się, że produkt jest bezpiecznie zapakowany celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o ujawnieniu wady. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

W sytuacji wystąpienia wady, Konsument może żądać z tytułu rękojmi: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna. Konsument winien określić swoje żądanie w stosunku do reklamowanego towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce, na koszt Sprzedawcy.

Jednocześnie w zakresie składanej reklamacji wskazujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, kod pocztowy: 05-500, ul. Armii Krajowej 12, („Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.
 3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy
  b) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji/dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami. Pani/Pana dane przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres wykonywania umowy stanowiącej podstawę złożonej reklamacji/rozpatrzenia reklamacji/dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami.
 7. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, w tym wobec przetwarzania tych danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - cofnięcia swojej zgody na wskazany cel przetwarzania danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pobierz formularz reklamacji »