Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@Lirene.com
SZUKAJ
INNE KRYTERIA

WYBIERZ PACZKOMAT INPOST

REGULAMIN AKCJI CCC + LIRENE

Regulamin Akcji Promocyjnych z rabatem kwotowym dla członków klubu CCC, który osiągnęli poziom Silver lub Gold

I. Przedmiot Regulaminu
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej dla Członków klubu CCC organizowanej w sklepie internetowym marki Lirene, której przedmiotem jest udzielenie w ramach dokonywanych przez Uczestnika, który jest zarazem Członkiem klubu CCC, zakupów Produktów oferowanych za pośrednictwem strony https://sklep.lirene.com/pl, określonego rabatu wskazanego na jednorazowym kuponie rabatowym  udostępnionym na Koncie Klubowicza w zakładce Promocje na stronie internetowej ccc.eu i w aplikacji CCC.

II. Definicje
Organizator - Organizatorem akcji promocyjnej  jest MOUTON INTERACTIVE Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce, REGON: 711664250, NIP: 821-152-01-37
Członkowie klubu CCC – osoby fizyczne lub prawne, które przystąpiły do programu lojalnościowego/klubu prowadzonego przez CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (KRS: 0000211692) i osiągnęły poziom Silver lub Gold, i dla których udostępniony został kod rabatowy na Koncie Klubowicza w zakładce Promocje na stronie internetowej ccc.eu i w aplikacji CCC.
Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona pod adresem https://sklep.lirene.com/pl umożliwiająca dokonanie zakupu Produktów marki Lirene.
Produkty – towary produkowane przez Organizatora pod marką Lirene i oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego.

III. Postanowienia ogólne
1.    Akcja promocyjna prowadzona będzie dla Członków klubu CCC w sklepie internetowym marki Lirene prowadzonym pod adresem www.sklep.lirene.com (dalej: „Sklep Internetowy”), przy czym udostepnienie kodu rabatowego Członkowi klubu CCC nastąpi na Koncie Klubowicza w zakładce Promocje na stronie internetowej ccc.eu i w aplikacji CCC.
2.    Akcja promocyjna będzie prowadzona w terminie 16.09.2021 r – 31.10.2021r. (dalej: „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).  
3.    Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolne.
4.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy zarejestrowany Członek klubu CCC, który osiągnął poziom Silver lub Gold, posiadający jednorazowy kupon rabatowy dostępny na Koncie Klubowicza w zakładce Promocje na stronie internetowej ccc.eu i w aplikacji CCC osoba fizyczna lub prawna, która w Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona podczas jednej transakcji zakupu Produktu/ów marki Lirene za kwotę min. 100 zł otrzyma rabat w wysokości 40 zł. Rabat nie łączy się z innymi ofertami, promocjami i akcjami rabatowymi.
5.    Rabat naliczony zostaje po wpisaniu jednorazowego kodu przez Członka klubu CCC. Rabat nie łączy się z innymi rabatami, bonami i kodami rabatowymi dostępnymi w na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku zakupu Produktów objętych inną akcją promocyjną/rabatem/ofertą, dla potrzeb związanych z realizacją niniejszej Akcji promocyjnej, przyjęta zostanie podstawowa (tj. nie uwzględniająca innych rabatów) wartość Produktu/ów.
6.    Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.
7.    Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje tylko jeden kod rabatowy na zakup Produktów.
8.    Uczestnik może skorzystać z Akcji Promocyjnej tylko raz w czasie jej trwania.
9.     Akcja Promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy Strony rozumieją zakup w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej podczas jednej transakcji więcej niż 5 sztuk tego samego produktu lub więcej niż 15 sztuk z danej serii Produktu.
10.    W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o okolicznościach przemawiających za tym, że Uczestnik danej Akcji Promocyjnej dokonywał zakupu w ramach zakupów hurtowych, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na warunkach Akcji Promocyjnej lub zażądania zwrotu korzyści wynikającej z przyznanego rabatu w ramach Akcji Promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez Uczestnika.
11.    Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona w Sklepie Internetowym oraz Aplikacji CCC.
12.     Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter dodatkowy. Wiążącą moc prawną i pierwszeństwo przed innymi materiałami mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
13.    Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na ogólne warunki Akcji Promocyjnych określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

IV. Odstąpienie od umowy
1.    Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa i na zasadach ogólnych obowiązujących w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 Regulaminu Akcji Promocyjnej.
2.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, którego cena była rabatowana na skutek Akcji Promocyjnej, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj.: cenę z uwzględnieniem rabatu.

V. Reklamacje
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia danej Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania danej Akcji Promocyjnej, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia danej Akcji Promocyjnej na adres siedziby Organizatora. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
2.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz nazwę Akcji Promocyjnej, której był Uczestnikiem.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.    Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.    Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.
6.    Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym w czasie trwania Akcji Promocyjnej rozpatrywane są na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

VI. Dane osobowe
1.    Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby Akcji Promocyjnej, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) tj. m.in. na potrzeby sprzedaży Produktów, wysyłki Produktów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  
2.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
a)    Administratorem danych osobowych uczestnika Akcji Promocyjnej jest  MOUTON INTERACTIVE Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce, REGON: 711664250, NIP: 821-152-01-37, celem dalszego przetwarzania. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom  świadczącym usługi kurierskie lub usługi pocztowe w celu wysyłki Produktów , operatorów płatności i banków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, jak również podmioty, którym zostaną dane zostaną powierzone wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie,
b)    dane osobowe Uczestników przetwarzane będą̨ w celu udziału w Akcji Promocyjnej jak również mogą być przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”,
c)    dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń w terminie przewidzianym przepisami prawa licząc od czasu zakończenia Akcji Promocyjnej lub wycofania zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres,
d)    Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia,
e)    Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f)    Uczestnik który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych  osobowych, pod adresem e-mail: iod@drirenaeris.com.

VII. Postanowienia końcowe
1.    Regulamin Akcji Promocyjnych obowiązuje od dnia 16.09.2021 r Regulamin dostępny jest do czasu jego zmiany/anulowania  na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.lirene.com, z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Sklepu Internetowego, oraz w siedzibie Organizatora.
2.    W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez umniejszenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmian.
3.    W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na stronie Sklepu Internetowego www.sklep.lirene.com
4.    Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
5.    Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Akcji Promocyjnych w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
6.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego .
7.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
8.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2021 r. godz. 00:00.