Zaloguj się
POMOC
Potrzebujesz pomocy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
telefon SZUKAJ
telefon
telefon
e-mail sklep@Lirene.com
SZUKAJ
INNE KRYTERIA

WYBIERZ PACZKOMAT INPOST

REGULAMIN

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży w sklepie internetowym sklep.lirene.com

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa zasady sprzedaży kosmetyków marki Lirene oraz Under Twenty firmy Dr Irena Eris S.A. w sklepie internetowym sklep.lirene.com.
2. Właścicielem sklepu internetowego sklep.lirene.com, zwanego dalej Sklepem, jest Dr Irena Eris S.A. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Współadministratorem danych osobowych jest firma MOUTON interactive Krzysztof Baran, mieszcząca się przy ulicy Starowiejskiej 265, 08-110 Siedlce. Firma MOUTON interactive działa od 14.02.2000 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Numer REGON: 711664250. Numer NIP: 821-152-01-37. nr tel: (25) 640 71 62; nr tel. kom: 600 430 520; nr fax: (25) 640 71 62; email: sklep@Lirene.com.
3. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie elektronicznym https://sklep.lirene.com.
4. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
7. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym sklep.lirene.com;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie;
Usługodawca - podmiot prowadzący i administrujący sklepem internetowym;
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konsument Przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o ile, nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Jednoosobowy Przedsiębiorca - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie.

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
2. Klient może zarejestrować się w Sklepie. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę 'Zaloguj się - Utwórz nowe konto, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, login oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie konta. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą dotyczącej prowadzenia konta, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej sklep@Lirene.com, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
4. Po zalogowaniu, Klient w zakładce 'Moje konto' może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, później przeglądać historię zamówień i płatności.
5. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§3 Składanie zamówień.

1. Zamówienie można złożyć bez konieczności rejestracji konta w  Sklepie lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta.
2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu.
3. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
4. Zamówienia nie będą realizowane bez wprowadzonego prawidłowo adresu mailowego, i danych niezbędnych do realizacji dostawy (imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość) oraz aktualnego numeru kontaktowego. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, ulicy, kodu pocztowego, miejscowości, numeru kontaktowego jest całkowicie dobrowolne i nie będzie ono wykorzystywane w inny sposób niż do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie. Brak podania tych danych uniemożliwi jednak realizację zamówienia.
5. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Klienta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
6. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany - polecenie 'Dodaj do koszyka', a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
7. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Zamawiam i płacę'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'Zamawiam i płacę' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia.
8. Klient, który odwiedza Sklep spoza terytorium Polski, ale z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu, po wyrażeniu swojej zgody, może zostać przekierowany na angielską wersję Sklepu dostępną pod domeną internetową https://sklep.lirene.com/en/. Zgodę na przekierowanie udziela się poprzez zaznaczenie słowa „tak” w okienku pojawiającym się na stronie internetowej Sklepu. Wyrażona przez Klienta zgoda zapisuje się w pliku cookie urządzenia, z którego korzysta odwiedzając Sklep. Klient może w każdej chwili cofnąć tę zgodę poprzez usunięcie pliku cookie z przeglądarki internetowej urządzenia lub zaznaczenie słów „wyłącz przekierowanie”. Klient może również w każdej chwili wrócić do Sklepu dostępnego pod domeną internetową https://sklep.lirene.com/ poprzez kliknięcie ikonki „PL” na angielskiej wersji Sklepu.
9. Sposób porozumiewania się Klientem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Klienta).
10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Jeśli Klient życzy sobie fakturę VAT , wówczas jest on zobowiązany do wpisania w polu uwagi: „Zamawiam fakturę VAT” oraz podania poprawnych danych do jej wystawienia.
11. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie Sklepu mogą nieznacznie różnić się od produktów sprzedawanych, jednak posiadają one identyczne parametry.
12. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie.
13. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lub w formularzu zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment, w którym faktura dostarczona została do środka komunikacji elektronicznej Kupującego w taki sposób, że Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią.

§4 Ceny towarów.

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej zawierają podatek VAT i podawane są w złotych Polskich; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy określone są w zakładce Koszty dostawy. Na stronach Sklepu w wersji angielskiej ceny produktów wyrażone są w walucie Euro i nie zawierają kosztów dostawy, które są określone w zakładce Cost of delivery. Koszty dostawy ponosi Klient.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca: cenę produktu, koszty przesyłki oraz koszty za obsługę płatności w przypadku formy płatności PayPal, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności - w trzecim kroku Koszyka.
4. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20 zł.
5. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wyrażoną w Złotych Polskich. Ewentualne koszty dostawy są uwzględniane na paragonie fiskalnym lub w fakturze. Usługodawca dostarcza do Klienta paragon fiskalny lub fakturę lub korektę faktury w wersji papierowej lub elektronicznej.
6. Na stronach sklepu może być udostępniona oferta promocyjna, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy.

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem internetowym lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe. Bieżące formy płatności określone są na stronie Formy płatności.
2. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej, usług logistycznych Paczkomaty InPost oraz Orlen Paczka.
3. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od metody płatności oraz sposobu dostawy, wynoszą od 10 do 21 zł. Wyjątek stanowią koszty dostawy w zamówieniach płatnych poprzez system PayPal. Za transakcje realizowane formą płatności PayPal, do kosztów wysyłki doliczana jest opłata w wysokości 3% wartości produktów.
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Realizacja zamówień.

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej, do przekazania przesyłki Klientowi.
2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Klientowi email potwierdzający zamówienie, który zawiera wszystkie składniki zamówienia stanowiące elementy istotne umowy sprzedaży oraz stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Wykonanie umowy rozpoczyna się przygotowaniem towaru do wysyłki, które wiąże się z koniecznością uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
4. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem sklep@Lirene.com lub telefonicznie pod numerem 25 640 71 62.
5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej).

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną, określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@Lirene.com, telefonicznie: 25 640 71 62 lub korespondencyjnie: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce. Można także wypełnić formularz reklamacji znajdujący się w zakładce Reklamacje i odesłać go na adres mailowy lub korespondencyjny.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
3. Klientowi przysługuje prawo żądania:
- Wymiany towaru na nowy,
- Naprawy towaru,
- Obniżenia ceny,
- Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni. Towar niezgodny z umową należy odesłać na adres MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.

§8 Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zmienioną Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Klientowi będącemu Konsumentem oraz Konsumentem Przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia na piśmie na adres mailowy sklep@Lirene.com lub adres korespondencyjny: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce lub wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w zakładce Zwrot produktów - do 14 dni i przesłanie go na adres mailowy lub korespondencyjny.
2. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta będącego Jednoosobowym Przedsiębiorcą uprawniony jest do weryfikacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez niego działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności w celu oceny czy Jednoosobowy Przedsiębiorca zawarł umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz czy umowa ta ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy. W celu weryfikacji wyżej wymienionej informacji Sprzedawca dokona sprawdzenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez Jednoosobowego Przedsiębiorcę działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (dalej: PKD). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, w oparciu o weryfikację kodów PKD, iż zawarta umowa ma dla Jednoosobowego Przedsiębiorcy charakter zawodowy, Sprzedawca odmawia przyznania takiemu podmiotowi statusu Konsumenta Przedsiębiorcy i uznaje oświadczenie o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne. O uznaniu takiego oświadczenia o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne, Sprzedawca zawiadamia Jednoosobowego Przedsiębiorcę pisemne w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu wraz z podaniem przyczyny uznania oświadczenia za bezskuteczne.
3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Konsument Przedsiębiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument lub Konsument Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od Umowy. Zgodnie z ustawą, termin na dokonanie zwrotu płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Konsumenta Przedsiębiorcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony towar należy odesłać na adres: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce.
4. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz  Konsumentowi Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. Jeżeli Konsument lub Konsument Przedsiębiorca opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność.

§9 Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych jest Dr Irena Eris S.A. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Współadministratorem danych osobowych jest firma MOUTON interactive Krzysztof Baran, mieszcząca się przy ulicy Starowiejskiej 265, 08-110 Siedlce.
2. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach prowadzenia konta Klienta i/lub realizacji umowy sprzedaży zwane dalej jako 'przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy', oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń zwane dalej 'prawnie uzasadniony interes Administratora'.
3. W stosownych przypadkach odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi pocztowe oraz podmioty świadczące pośrednictwo w płatnościach.
4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do czasu usunięcia przez Pani/Pana konta Klienta, realizacji zamówienia, lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres czasu.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
8. Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych, pod adresem e-mail: IODA@drirenaeris.com,

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy prawa międzynarodowego w zakresie praw Konsumenta ze względu na jego miejsce pobytu oraz inne właściwe przepisy.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/.
5. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednak w tym zakresie Sklep nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów przez platformę ODR.
6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§11 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: https://sklep.lirene.com/pl/site/regulamin-13.html/. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go w formacie PDF i sporządzić jego wydruk.
Pobierz Regulamin w PDF »
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dn. 01.01.2021 r.